Política de Privacitat i Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Versió:  18/07/2018

GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA* es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que, tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

*Les entitats que integren GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA són: FUNDACIÓ RAMON NOGUERA, FUNDACIÓ MAS XIRGU, FUNDACIÓ MONTILIVI i CREA OCUPACIÓ.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament

FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA, amb NIF G17462128, domicili fiscal al C/Indústria, 22,  17005 Girona i e-mail de contacte: comunicacio@nullgrupfrn.cat

Finalitat del tractament

Oferir, informar, prestar i facturar els nostres serveis

Legitimació

· Consentiment obtingut de l’interessat o del seu representant legal

· Execució del contracte de serveis

Destinataris

La resta d’empreses del GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA (FUNDACIÓ RAMON NOGUERA, FUNDACIÓ MAS XIRGU, FUNDACIÓ MONTILIVI i CREA OCUPACIÓ). Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que considerin oportuna

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA

NIF: G17462128

Adreça: C/ Indústria, 22,  17005  Girona

Tel.: 972 237 611

Email: comunicacio@nullgrupfrn.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

·  Tractem la informació que se’ns facilita per prestar els nostres serveis.

·  En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.

·  Si ens dóna el seu consentiment, també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

·  A l’accedir a les nostres instal·lacions, la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.

·  Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

·  Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació i, després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

·  Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.

·  En el cas dels currículums, les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a la resta d’empreses del GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA (FUNDACIÓ RAMON NOGUERA, FUNDACIÓ MAS XIRGU, FUNDACIÓ MONTILIVI i CREA OCUPACIÓ), amb la finalitat de la gestió centralitzada de les activitats del grup i el compliment de fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals d’usuaris i clients. Fora d’aquests casos, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

· Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

·  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

·  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

·  També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

·  Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

·  Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

·  Dades de caràcter identificatiu

· Adreces postals o electròniques

· Dades de característiques personals

· Dades de circumstàncies socials

· Dades familiars

· Dades de salut

· Imatge

· Acadèmiques i professionals

Les dades són limitades atès que, únicament, tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD. Per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

· Informació de les polítiques de tractament de dades al personal

· Realització de  còpies de seguretat periòdiques

· Control d’accés a les dades

· Processos de verificació, avaluació i valoració regulars

Informació sobre les societats que integren el Grup Fundació Ramon Noguera

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA

NIF: G17462128

Adreça: C/Indústria, 22, 17005  Girona

Telf: 972 237 611

e-mail: comunicacio@nullgrupfrn.cat

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU

NIF: G55121891

Adreça: C/Indústria, 22,  17005  Girona

Telf: 972 237 611

e-mail: comunicacio@nullgrupfrn.cat

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA MONTILIVI

NIF: G55121891

Adreça: C/Indústria, 22,  17005  Girona

Telf: 972 237 611

e-mail: comunicacio@nullgrupfrn.cat

Identitat: CREA OCUPACIÓ SL

NIF: CIF B55277339

Adreça: C/Indústria, 22, 17005 Girona

Telf: 972 237 611

e-mail: comunicacio@nullgrupfrn.cat

AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA

NIF: G17462128

Adreça: C/Indústria, 22,  17005  Girona

Telf: 972 237 611

e-mail: comunicacio@nullgrupfrn.cat

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1005.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA.

FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA DE GIRONA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.